• Jachthaven Scharendijke

Nieuws

Aangemaakt op 12-10-2021 08:22

Vooraleerst is onze prachtige nieuwe state-of-the-art sanitaire voorziening achter het havenkantoor vermeldingswaardig. Door een aantal ligplaatshouders is dit inmiddels gedoopt als bADhuisplein, heel sympatiek en ook zeker terecht gezien de inspanningen van havenmeester Ad in de realisatie ervan.   

Ons volgende project wordt de vernieuwing van alle steigers, incl. nieuwe dekken, kikkers in plaats van de huidige ringen, nieuwe stroomzuilen, etc. Wij beginnen dit jaar met de A-steiger, die daarbij tevens 6 meter opschuift om 14 nieuwe boxen te creëren. De B, C en D steigers gaan volgend jaar, in de 2022/2023 winter, aan de beurt komen. We trachten in vijf jaar tijd alle steigers te hebben vernieuwd.

Auto-Oplaadpalen                                                                                                                                                                Gelet op de toekomst van elektrische auto’s gaan wij in de komende paar maanden drie SJS laadpalen plaatsen. Alle drie worden bij de parkeervakken achter de Y-steiger geplaatst en worden dubbel uitgevoerd, zodat er gelijktijdig zes auto’s opgeladen kunnen worden. Nadere gebruiksinformatie zullen wij binnenkort publiceren.

Nieuwe havenmeester Per 1 oktober j.l hebben wij Bas de Jonge als havenmeester aangesteld, rapporterend aan havenmeester Ad Hagesteijn. Bas zal o.a. ook zeer betrokken zijn bij onze verbeterings projecten. Terzelfder tijd hebben wij afscheid genomen van Joeri van Wallenburg, die een ander, door hem gewenst carrièrepad gaat volgen.

Winter veiligheid Ten overvloede willen wij nogmaals benadrukken dat schepen met deugdelijke landvasten en op de juiste wijze in de box afgemeerd dienen te worden, opdat zij afdoende bestand zijn tegen eventuele stormen.

Gastvrijheid aan ligplaatshouders van Brouwershaven I.v.m. de huidige forse renovatie van de jachthaven van Brouwershaven hebben wij er in toegestemd om een beperkt aantal van hun schepen tot medio maart 2022 bij ons tijdelijk van een box te voorzien. Vanzelfsprekend geldt ook voor hen onze SJS-elektra policy: “Eigenaar van boord = stekker eruit”.

Fietsen berging Alle ligplaatshouders worden verzocht hun fietsen voor eind november uit alle rekken in de haven te verwijderen. Alle niet meer bruikbare fietsen kunnen evenwel blijven staan want die zullen wij dan verwijderen. Voor overdekte stalling tot 1 april a.s. kunt u voor een bedrag van 15 euro terecht bij Jachthaven Zwart 

Opzegging van een ligplaats Zoals in het SJS Havenreglement bepaald dient de eventuele opzegging van een ligplaats in 2022 vóór 1 november 2021 te geschieden.

Liggeld 2022 Het CPI inflatie-indexcijfer over de afgelopen 12 maanden is 2,7%. De liggelden voor 2022 zullen met slechts 2,5% verhoogd worden. Zoals elk jaar zullen de facturen rond 15 december verstuurd worden.

Namens het SJS-bestuur, Dick de Rooij, secretaris

--------------------------------------------

NEWSLETTER OKTOBER 2021

Verbesserungen im Hafen Zunächst einmal ist unsere schöne neue, hochmoderne Sanitäranlage hinter dem Hafenbüro zu erwähnen. Eine Reihe von Liegeplatzinhabern haben es auf den Namen bADhuisplein getauft. Sehr sympathisch und sicherlich gerechtfertigt angesichts der Bemühungen vom Hafenmeister Ad bei der Verwirklichung des Projekts.                                                                                 

Unser nächstes Projekt wird die Renovierung aller Anlegestellen sein, einschließlich neuer Decks, Belegklampen anstelle der derzeitigen Ringe, neue Stromsäulen, usw. Wir beginnen in diesem Jahr mit dem Anlegesteg A, der ebenfalls um 6 Meter verschoben wird, um 14 neue Boxen zu schaffen. Die Anlegestege B, C und D werden nächstes Jahr, im Winter 2022/2023, fertiggestellt. Unser Ziel ist es, alle Anlegestellen innerhalb von fünf Jahren zu erneuern.

Autoladestationen Im Hinblick auf die Zukunft der Elektroautos werden wir in den nächsten Monaten drei SJS-Ladestationen installieren. Alle drei werden in den Parkbuchten hinter dem Y-Steg platziert und sind doppelt ausgestattet, so dass sechs Autos gleichzeitig aufgeladen werden können. Weitere Informationen über ihre Verwendung werden in Kürze veröffentlicht.

Neuer Hafenmeister Am 1. Oktober haben wir Bas de Jonge zum Hafenmeister ernannt, der dem Hafenmeister Ad Hagesteijn unterstellt ist. Bas wird auch sehr stark in unsere Verbesserungsprojekte eingebunden sein. Gleichzeitig haben wir uns von Joeri van Wallenburg verabschiedet, der einen anderen beruflichen Weg wählt.

Sicherheit im Winter Wir möchten noch einmal betonen, dass die Schiffe an ihren Liegeplätzen mit ordnungsgemäßen Festmachern und auf die richtige Art und Weise festgemacht werden müssen, damit sie allen Stürmen standhalten können.

Gastfreundschaft für Liegeplatzinhaber von Brouwershaven Aufgrund der derzeitigen umfangreichen Renovierungsarbeiten im Jachthafen Brouwershaven haben wir uns bereit erklärt, eine begrenzte Anzahl ihrer Boote vorübergehend bis Mitte März 2022 in eine Box unterzubringen. Natürlich gilt auch für sie unsere SJS-Strompolitik: "Besitzer von Bord = Stecker raus".

Aufbewahrung von Fahrrädern Alle Liegeplatzinhaber werden gebeten, ihre Fahrräder vor Ende November von allen Ständern im Hafen zu entfernen. Alle Fahrräder, die nicht mehr brauchbar sind, können jedoch in den Ständern gelassen werden, da wir sie dann entsorgen. Ein überdachter Unterstellplatz ist bis zum 1. April im Jachthafen Zwart für 15 Euro erhältlich.

Stornierung eines Liegeplatzes Wie in der SJS-Hafenordnung festgelegt, muss jede Kündigung eines Liegeplatzes für das Jahr 2022 vor dem 1. November 2021 erfolgen.

Liegeplatzgebühren 2022 Der VPI-Inflationsindex beträgt für die letzten 12 Monate 2,7 %. Die Liegeplatzgebühren für 2022 werden nur um 2,5 % erhöht. Wie jedes Jahr werden die Rechnungen um den 15. Dezember verschickt.

Im Namen des SJS-Verwaltungsrats, Dick de Rooij, Sekretär