• Jachthaven Scharendijke

Nieuws

Aangemaakt op 05-11-2019 20:17

SJS NIEUWSBRIEF – NOVEMBER 2019

Beste Ligplaatshouders,

Financiele huishouding

In onze Nieuwsbrief van maart 2019 gaven wij u uitleg over de financiële reservering die noodzakelijk is om onze haven aan te passen aan een komende variabele waterstand van ongeveer 50 cm in het Grevelingenmeer. Er zal hiervoor meer dan een miljoen euro nodig zijn.  

De financiering daarvan zal uit een aantal van de volgende delen bestaan:

Een rechtstreekse bijdrage van globaal 390.000 euro uit de van 2019 tot 2025 opgebouwde “Getijdenreservering”. Een bijdrage van Rijkswaterstaat. Wij praten al sinds maart 2018 met hen en verwachten in 2020 verder met hen hierover te kunnen spreken. Een verhoogde hypothecaire financiering. Sinds 2013 hebben wij een Rabo-hypotheek van 750.000 euro, een Rabo krediet van 250.000 euro en een langlopende WVS lening van 200.000 euro. Wellicht komt er een uitgifte van een obligatielening. Hierop zullen ligplaatshouders dan als eersten kunnen inschrijven.

Ten aanzien van het eerste punt: het jaar 2019 is natuurlijk nog niet voorbij maar wij verwachten dat de “Getijdenreservering” dit jaar in de buurt van de 64.000 euro zal gaan uitkomen zoals dat in maart 2019 werd aangegeven.  Dit ondanks de kosten van de ingrijpende renovatie van het toilet/douche gebouw nabij steiger F en de omschakeling van sep-keys naar sep-cards.

Liggelden 2020

De overheid heeft in 2019 bepaald dat er BTW-onderscheid tussen zeil- en motorschepen moest komen. Zeilen ziet men als sport. Hierdoor hoeft er op het liggeld van zeilboten geen BTW te worden betaald. Voor motorboten moet dit wel worden betaald. In 2019 besloten wij om het voor 2019 veelal reeds betaalde bedrag aan BTW op zeilboten aan te wenden als “Getijdenreservering”, waarbij het liggeld voor zeilboten dus feitelijk met 21% werd verhoogd. Hierdoor bleef het eindbedrag van de factuur gelijk en konden wij op die wijze een reservering beginnen op te bouwen voor de toekomstige getijdeninvestering zonder een overmatig hoge liggeldverhoging te zijner tijd. Voor 2019 besloten wij om voor motorschepen geen liggeld verhoging door te voeren.

Even ter verduidelijking: omdat wij ook geen BTW meer kunnen verrekenen op het liggeld van zeilboten heeft het bovenstaande netto 12% van de totale liggelden opgeleverd, globaal uitkomend op 64.000 euro per jaar.                                   

Het op bovenstaande wijze resulterende verschil in liggelden tussen zeil- en motorboten wordt aldus bijgesteld:

Voor zeilschepen wordt het te betalen liggeld bedrag voor 2020 niet verhoogd maar blijft gelijk aan dat van 2019. Voor motorschepen wordt het liggeld in de komende drie jaren met in totaal 12% verhoogd. Voor 2020 bedraagt de verhoging 4% t.o.v. het liggeld van 2019.

Toiletgebouw nabij steiger F

Zoals bekend is dit toiletgebouw geheel gerenoveerd. Het is tevens verwarmd en geisoleerd en zal de gehele winterperiode ter beschikking van de ligplaatshouders staan.

Fietsenberging

Het pad langs de dijk nabij steiger X valt niet onder onze hoede en wij zijn reeds meerdere malen door betreffende instanties op de vingers getikt over het feit dat onze fietsenberging aldaar niet aan onze verplichtingen aan Waterschap Scheldestromen en brandweer voldoet. Wij hebben derhalve geen andere keuze dan om de fietsrekken aldaar voor eind december 2019 te verwijderen.

In de komende weken tot januari gaan wij:

een maximaal aantal fietsrekken plaatsen, wellicht 12, in de “schaduw” van het Kabbelaar gebouw. fietsrekken plaatsen voor plm. 40 fietsen nabij het havenkantoor. fietsrekken plaatsen op een aantal andere locaties rond de haven.

Overigens worden alle ligplaatshouders verzocht hun fietsen voor eind december uit alle rekken in de haven te verwijderen. Alle niet meer bruikbare fietsen kunnen evenwel blijven staan en die zullen wij dan verwijderen.

Voor overdekte stalling tot 1 april a.s. kan een ieder voor een bedrag van 15 euro terecht bij Jachthaven Zwart

WhatsApp contact met de havenmeester

Gaarne wijzen wij op de mogelijkheid van (gratis) contact via WhatsApp met onze havenmeester op 061 22 333 69 (vanuit buitenland +31 61 22 333 69). Met name vergemakkelijkt dit de berichtgeving t.a.v. vertrek en vermoedelijke terugkomst bij een afwezigheid van uw schip van meer dan 24 uur (Havenreglement art. 15).

Evenement bij Sails&Sales

Onze ligplaatshouders zijn door onze adverteerder Sails&Sales uitgenodigd voor een interessante lezing. Mart Slats is met zijn zeiljacht 2e geworden in de Golden Globe race. Over zijn ervaringen in deze race geeft hij een lezing op zaterdag 14 december op de jachthaven Port Zeelande.  De lezing start om 20.00 uur maar u kan van 17.30 tot 19.30 uur ook gebruik maken van een stamppot buffet. Voor verdere informatie info@monosails.nl of +31623212898

 ---------------------------

SJS NEWSLETTER - NOVEMBER 2019

Sehr geehrte Liegeplatzinhaber,

Finanzielle Haushaltsführung

In unserem Newsletter vom März 2019 haben wir Ihnen den finanziellen Vorbehalt erläutert, der notwendig ist, um unseren Hafen an einen zukünftigen variablen Wasserstand von ca. 50 cm im Grevelingenmeer anzupassen. Dafür werden mehr als eine Million Euro benötigt. 

Die Finanzierung wird aus einer Reihe von Teilen bestehen:

Ein direkter Beitrag von rund 390.000 Euro aus dem von 2019 bis 2025 aufgebauten "Gezeitenreservierung" Ein Beitrag von Rijkswaterstaat. Wir sprechen seit März 2018 mit ihnen und erwarten, dass wir dies im Jahr 2020 weiter diskutieren können. Erhöhte Hypothekenfinanzierung. Seit 2013 verfügen wir über eine Rabo-Hypothek in Höhe von 750.000 EUR, ein Rabo-Kredit in Höhe von 250.000 EUR und ein langfristiges WVS-Kredit in Höhe von 200.000 EUR. Es kann ein Anleihendarlehen ausgegeben werden. Auf diese Weise können Liegeplatzbesitzer die ersten sein, die sich einschreiben können.

Zum ersten Punkt: Das Jahr 2019 ist natürlich noch nicht vorbei, aber wir gehen davon aus, dass die "Gezeitenreservierung" in diesem Jahr, wie im März 2019 angegeben, in der Größenordnung von 64.000 Euro liegen wird.  Dies trotz der Kosten für die größere Renovierung des Toiletten-/Duschgebäudes in der Nähe des Stegs F und die Umstellung von Sep-Schlüsseln auf Sep-Karten.

Liegeplatzgebühren 2020

Im Jahr 2019 beschloss die Regierung, dass es eine Unterscheidung der Mehrwertsteuer zwischen Segel- und Motorschiffen geben sollte. Segeln wird als Sportart angesehen. Das bedeutet, dass auf die Liegegebühren von Segelbooten keine Mehrwertsteuer gezahlt werden muss. Für Motorboote ist dies zu bezahlen. Im Jahr 2019 haben wir uns entschieden, den auf Segelboote für 2019 bereits gezahlten Mehrwertsteuerbetrag als "Gezeitenreservierung" zu verwenden, wodurch die Liegegebühr für Segelboote sogar um 21% erhöht wurde. Dadurch blieb der Endbetrag der Rechnung gleich und wir konnten mit dem Aufbau einer Reservierung für die zukünftige Tideninvestition beginnen, ohne dass die Anlegegebühr zu gegebener Zeit überhöht wurde. Für 2019 haben wir beschlossen die Liegegebühren für Motorschiffe nicht zu erhöhen.

 

Nur zur Klarstellung: Weil wir die Mehrwertsteuer auf das Liegegeld von Segelbooten nicht mehr abrechnen dürfen, hat dies zu netto 12% des gesamten Liegegeldes geführt, was insgesamt 64.000 Euro pro Jahr entspricht.                                  

Der sich daraus ergebende Unterschied in der Liegezeit zwischen Segel- und Motorbooten wird entsprechend angepasst:

Bei Segelschiffen wird der für 2020 zu zahlende Liegegeldbetrag nicht erhöht, sondern bleibt gegenüber 2019 unverändert. Für Motorschiffe wird die Liegeplatzgebuhr in den kommenden 3 Jahren um 4% auf ingesamt 12% erhöht.

Toilettengebäude am Steg F

Wie Sie wissen, wurde dieses Toilettengebäude komplett renoviert. Es ist ebenfalls beheizt und isoliert und steht den Liegeplatzinhabern während der gesamten Wintersaison zur Verfügung.

Fahrradabstellplatz

Der Weg entlang des Deiches am Steg X steht nicht unter unserer Beobachtung und wir wurden von den zuständigen Behörden mehrfach kritisiert, dass unser Fahrradabstellplatz dort nicht unseren Verpflichtungen gegenüber dem Wasserverband Scheldestromen und der Feuerwehr entspricht. Wir haben also keine andere Wahl, als die Fahrradständer dort vor Ende Dezember 2019 zu entfernen.

In den kommenden Wochen bis Januar machen wir folgendes:

Stellen wir eine maximale Anzahl von Fahrradständern auf, eventuell 12, in den "Schatten" des Kabbelaar-Gebäudes. Wir werden Fahrradständer für ca. 40 Fahrräder in der Nähe des Hafenbüros platzieren. Fahrradständer abstellen an mehere Stellen um den Hafen herum.

Übrigens, alle Liegeplatzinhaber werden gebeten, ihre Fahrräder bis Ende Dezember von allen Abstellplätzen im Hafen zu entfernen. Alle nicht mehr verwendbaren Fahrräder können jedoch an Ort und Stelle bleiben. Wir werden diese dann beseitigen.

Für eine überdachte Lagerung bis zum 1. April nächsten Jahres kann jeder für einen Betrag von 15 Euro nach Jachthaven Zwart.

WhatsApp Kontakt mit dem Hafenmeister

Wir möchten Sie auf die Möglichkeit der (kostenlosen) Kontaktaufnahme über WhatsApp mit unserem Hafenmeister unter 061 22 333 69 (aus dem Ausland +31 61 22 22 333 69) hinweisen. Dies erleichtert es Ihnen insbesondere, uns über Ihre Abreise und wahrscheinliche Rückkehr zu informieren, wenn Ihr Schiff länger als 24 Stunden abwesend ist (Hafenordnung Art. 15).

Veranstaltung bei Sails & Sales

Unsere Liegeplatzinhaber wurden von unserem Werbetreibenden Sails&Sales zu einem interessanten Vortrag eingeladen. Mart Slats wurde mit seiner Segelyacht Zweiter im Golden Globe Rennen. Über seine Erfahrungen bei diesem Rennen wird er am Samstag, den 14. Dezember, einen Vortrag in der Marina Port Zeelande halten.  Die Vorlesung beginnt um 20.00 Uhr, aber Sie können auch von 17.30 bis 19.30 Uhr ein Eintopfbuffet geniessen. Für weitere Informationen info@monosails.nl oder +31623212898