• Jachthaven Scharendijke

Nieuws

Aangemaakt op 28-03-2019 10:43

Beste Ligplaatshouders,

Hierbij brengen wij u graag op de hoogte van enige belangrijke ontwikkelingen in de Jachthaven Scharendijke.

Van vaste naar drijvende steigers

Zoals u weet gaat Rijkswaterstaat een variabele waterstand van ongeveer 50 centimeter in het Grevelingenmeer realiseren. Er komt dus weer eb en vloed. Om dit te bereiken komen er tussen nu en 2024 waterdoorlaten in de Brouwersdam. De reden hiervoor is dat door middel van deze waterdoorlaten de waterkwaliteit zal verbeteren. Dit met positieve gevolgen voor de flora en fauna. Voor onze jachthaven betekent dit de noodzaak om een groot deel van onze haven te voorzien van drijvende steigers. Over kosten en uitvoering daarvan overleggen wij met zowel Rijkswaterstaat als met een aantal gerenommeerde steigerbouwers. Ofschoon een deel van de kosten voor rekening van Rijkswaterstaat zal komen moeten wij er rekening mee houden dat we voor een investering van wellicht een miljoen euro staan. Na gesprekken met o.a. de bank zullen wij u in meer detail kunnen berichten over de uiteindelijke financiering hiervan, wellicht in een constructie met eventueel o.a. de optie van een obligatielening.

Vrijstelling BTW

Wij hebben onlangs van de Belastingdienst het positieve nieuws ontvangen, dat de verhuur door Stichting Jachthaven Scharendijke van ligplaatsen voor boten geschikt voor de watersport met ingang van 1 januari 2019 vrijgesteld is van BTW. De ligplaatsen voor motorboten blijft echter gewoon belast met 21% BTW. Dit komt doordat een onlangs vastgestelde wetswijziging alleen een vrijstelling kent voor de actieve watersport (lees: zeilboten), motorboten vallen daar volgens de wetsdefinitie niet onder. Al met al is deze ontwikkeling goed nieuws want deze vrijstelling van BTW zal (op termijn) tot een lager liggeld leiden. Dit terwijl wij momenteel al een van de goedkoopste jachthavens aan de Grevelingen zijn. Ons tarief is namelijk gemiddeld € 32 per m2, terwijl bijvoorbeeld Herkingen ca. € 46 en Bruinisse ca. € 66 berekent.

Voorziening voor de niet aftrekbare BTW op investeringen en exploitatiekosten

Gedurende de periode 2019 tot en met 2024 leidt de vrijstelling van BTW tot een belastingvoordeel van totaal 390.000 euro. Dit voordeel gaan wij reserveren ten behoeve van de aanleg van de drijvende stijgers in de haven. Immers de getijden investeringen leiden tot een grote last voor de Stichting Jachthaven Scharendijke. Hoewel wij pas in 2020, na afsluitend overleg met Rijkswaterstaat, definitief uitsluitsel kunnen geven over de hoogte van de benodigde investeringen. Verwachten wij voor u een “investeringsopslag” op de liggelden te kunnen beperken en zo mogelijk zelfs te voorkomen. 

Als bestuur van Stichting Jachthaven Scharendijke SJS achten wij deze overeenkomst met de Belastingdienst in het voordeel van alle ligplaatshouders. Wij zullen daarom voor zeilboten een aanpassing van de 2019 liggeld facturering maken op een wijze zoals volgens “Aanpassing” hieronder aangegeven. Boekhoudkundig houdt dit fiscaal juridisch een verandering van de “productprijs” in waarbij het totale factuurbedrag precies gelijk blijft. 

Het huidige bestuur van SJS (dat sinds haar aantreden in 2017 geheel op vrijwillige basis functioneert) kan verklaren dat de havenexploitatie, na de verliesgevende jaren 2013-2016, weer een volstrekt gezonde financiële basis heeft.

Aanpassing facturen liggelden zeilboten 2019

Wij hebben in december 2018 de liggeld facturen voor 2019 verstuurd. Deze zijn reeds door vrijwel alle ligplaatshouders betaald, waarvoor onze vriendelijke dank. Door de gedeeltelijke vrijstelling van BTW zullen wij de eerdere factuurbedragen voor de 2019 liggelden van zeilboten in een aparte factuur crediteren en aanpassen met als totaal een “nul” bedrag. De Belastingdienst heeft bepaald dat een en ander gedurende het eerste kwartaal afgerond dient te worden. Ligplaatshouders van een zeilboot kunnen derhalve gedurende de komende dagen deze zogenaamde “nul”-factuur tegemoet zien.

Suggesties of Opmerkingen

Met als achtergrond de omstandigheid dat wij als volledig SJS bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester met de havenmeester die bij SJS in vaste loondienst is een wekelijkse vergadering hebben en de agendapunten optimaal voorbereid kunnen worden, verzoeken wij de ligplaatshouders om eventuele opmerkingen over eigen ligplaats en/of dagelijks havenonderhoud gerelateerde zaken aan havenmeester@havenscharendijke.nl te richten, alle financiële zaken de haven en ligplaats betreffende aan Pieter Schlaghecke als penningmeester@havenscharendijke.nl en alle overige zaken de haven betreffende aan Dick de Rooij als secretaris@havenscharendijke.nl

Algehele renovatie toiletgebouwen

Gaarne vermelden wij tot slot dat de algehele renovatie van het toiletgebouw nabij steiger “F” gezwind vordert en begin april voltooid zal zijn. De algehele renovatie van het “zwarte” toiletgebouw aan de noordzijde van de haven gaan we daaropvolgend aanpakken.

Met vriendelijke groet, namens het SJS-bestuur,

Dick de Rooij, SJS-secretaris

 

================= SJS ================

Liebe Liegeplatzhalter,

Wir möchten Sie über einige wichtige Entwicklungen im Jachthafen Scharendijke informie-ren.

Von festen bis hin zu schwimmenden Stegen Wie Sie wissen, wird Rijkswaterstaat im Grevelingenmeer einen variablen Wasserstand von etwa 50 Zentimeter realisieren. Es wird also wieder eine Ebbe und Flut geben. Um dies erreichen zu können, werden bis zum Jahr 2024 Wasserkanäle im Brouwersdam rea-lisiert. Der Grund dafür ist, dass diese Wasserkanäle die Wasserqualität verbessern. Dies hat positive Auswirkungen auf die Flora und Fauna. Für unseren Jachthafen bedeutet dies die Notwendigkeit, einen großen Teil unseres Hafens mit schwimmenden Stegen aus-zustatten. Wir beraten uns sowohl mit Rijkswaterstaat als auch mit einige renommierte Bootsbauer über die Kosten und die Umsetzung dieser Maßnahmen. Obwohl ein Teil der Kosten von Rijkswaterstaat getragen wird, müssen wir bedenken, dass wir mit einer Inves-tition von mehr als einer Million Euro konfrontiert werden. Nachdem wir Gespräche mit der Bank und anderen geführt haben, können wir Ihnen detaillierter über die endgültige Finan-zierung berichten, vielleicht in einer Konstruktion, die die Option eines Anleihekredits beinhalten kann.

MehrwertsteuerbefreiungWir haben vor kurzem die positive Nachricht von der Steuer- und Zollverwaltung erhalten, dass die Vermietung von Liegeplätzen für wassersporttaugliche Boote durch die Stichtung Jachthafen Scharendijke mit Wirkung zum 1. Januar 2019 von der Mehrwertsteuer befreit ist. Die Liegeplätze für Motorboote wird jedoch weiterhin mit 21% Mehrwertsteuer be-steuert. Denn eine kürzlich verabschiedete Gesetzesänderung befreit nur den aktiven Wassersport (Zitat: Segelboote), Motorboote sind nach der Definition des Gesetzes nicht enthalten. Alles in allem ist diese Entwicklung eine gute Nachricht, denn diese Befreiung von der Mehrwertsteuer wird (mit der Zeit) zu einer niedrigeren Liegegebühr führen. Dabei sind wir bereits einer der günstigsten Jachthäfen auf dem Grevelingen. Unsere Rate ist durchschnittlich ca. 32 Euro pro m2, während zum Beispiel Herkingen ca. 46 Euro und Bruinisse ca. 66 Euro berechnet.

Rückstellung für nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Investitionen und Betriebs-kosten

Im Zeitraum 2019 bis einschließlich 2024 führt die Mehrwertsteuerbefreiung zu einem Steuervorteil von insgesamt 390.000 Euro. Wir werden diesen Vorteil für den Bau der schwimmenden Stege im Hafen reservieren. Schließlich führen die Gezeiteninvestitionen zu einer großen Belastung für die Stiftung Jachthafen Scharendijke. Obwohl wir bis 2020 keine endgültige Antwort auf die Höhe der erforderlichen Investitionen geben können, er-warten wir nach Rücksprache mit Rijkswaterstaat, dass wir dadurch einen "Investitions-zuschlag" auf die Liegegeldkosten begrenzen und wenn möglich sogar verhindern können.

Als Vorstand der Stichtung Jachthafen Scharendijke SJS betrachten wir diese Vereinba-rung mit der Steuer- und Zollverwaltung zum Vorteil aller Liegeplatzinhaber. Wir werden daher eine Anpassung der Liegegeldrechnung 2019 für Segelboote in der unter"Anpassung" beschriebenen Weise vornehmen. Aus buchhalterischer Sicht bedeutet dies rechtlich eine Änderung des "Produktpreises" für steuerliche Zwecke, wobei der ge-samte Rechnungsbetrag exakt gleich bleibt.Der derzeitige Vorstand der SJS (der seit ihrer Amtsübernahme im Jahr 2017 ausschlie-ßlich auf freiwilliger Basis tätig ist) kann erklären, dass der Hafenbetrieb nach den Verlust-jahren 2013-2016 nun wieder über eine völlig solide finanzielle Basis verfügt.

Anpassung der Rechnungen für die Liegegebühren für Segelboote 2019Im Dezember 2018 haben wir die Liege-geldrechnungen für 2019 verschickt. Diese wurden von fast allen Liegeplat-zinhabern bezahlt, wofür wir ihnen dan-ken möchten. Aufgrund der teilweisen Mehrwertsteuerbefreiung werden wir die bisherigen Rechnungsbeträge für das Anlegen von Segelbooten 2019 in einer separaten Rechnung mit einem Ge-samtbetrag von "Null" gutschreiben und anpassen. Die Steuer- und Zollverwal-tung hat festgelegt, dass dies im ersten Quartal abgeschlossen sein muss. Liegeplatzinhaber eines Segelbootes können sich daher in den kommenden Tagen auf diese sogenannte "Null"-Rechnung freuen.

Vorschläge oder BemerkungenVor dem Hintergrund, dass wir als vollwertiger SJS-Vorstand mit als Vorsitzenden, Sekretär und Schatzmeister mit dem bei SJS beschäftigten Hafenmeister eine wöchentliche Sitzung haben und die Tagesordnungspunkte optimal vorbereitet werden können, bitten wir die Liegeplatzhalter, Kommentare zu eigenen Liegeplätzen und/oder täglichen Angelegenheiten der Hafenwartung an havenmeester@havenscharendijke.nl zu richten, alle finanziellen Angelegenheiten des Hafens und Liegeplatzes im Zusammenhang mit Pieter Schlaghecke als penningmeester@havenscharendijke.nl und alle anderen Angelegenheiten, die den Hafen im Zusammenhang betreffen, an Dick de Rooij als secretaris@havenscharendijke.nl, zu richten.

Gesamtsanierung von ToilettengebäudenAbschließend möchten wir erwähnen, dass die komplette Renovierung des Toilettengebäudes in der Nähe des Steges "F" zügig voranschreitet und Anfang April abgeschlossen sein wird. Als nächstes wird die Generalsanierung des "schwarzen" Toilettengebäudes auf der Nordseite des Hafens durchgeführt.Mit freundlichen Grüßen, im Namen des SJS-Vorstands,Dick de Rooij, SJS Sekretär