• Jachthaven Scharendijke

Nieuws

Aangemaakt op 16-05-2018 23:18

Geachte leden van de WVS, Bij dezen ontvangt u de uitnodiging voor het bijwonen van de ALV op zaterdag 19 mei 2018 om 11:00 uur in de Captains Cabin.

In de bijlagen vindt u de agenda voor de ALV van 19 mei a.s. de notulen van de ALV van 2017 zullen op de ledenportal worden gepubliceerd.

Het overzicht van de jaarcijfers wordt uitgedeeld bij het tekenen van de presentielijst aan de leden.Na de vergadering van de WVS zullen Stichting de Vaete en SJS verslag doen.

Wij heten u van harte welkom op 19 mei

Namens het bestuur,

Simon van der PlasBeoogd interim voorzitter

=========================================================

Einladung zu Allgemeinen Mittgliederversammlung (ALV) Watersport Vereniging Scharendijke

Sehr geehrte Mitglieder WVS,

Hiermit erhalten Sie die Einladung zur Teilnahme an der Allgemeinen Mittgliederversammlung WVS am Samstag, den 19. Mai 2018

11:00 Uhr in der Capitän's Cabin.

Im Anhang finden Sie die Tagesordnung für die Versammlung vom 19. Mai, das Protokoll der ALV von 2017 wird auf dem Mitgliederportal veröffentlicht.

Die Übersicht über die Jahreszahlen des vergangenen Jahres sowie die der Plan für 2018 werden am Begin der Versammlung beim zeichnen der Anwesenheitsliste ausgegeben.

Im Anschluss an die Versammlung volgt noch ein Bericht über die Zahlen der Stiftung de Vaete und eine Zusammenfassung über von Stiftung SJS über den Stand ses Hafens.

Wir würden uns freuen, sie am 19.05.2018 begrüssen zu können.

Im Namen des Vorstands,

Simon van der PlasVorläufiger Vorsitzender

=========================================================

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering WVS d.d. 19 mei 2018

Hierbij nodigt het bestuur van de Watersportvereniging Scharendijke u uit voor de Algemene Leden Vergadering van 19 mei 2018 om 11.00 uur in de Captains Cabin.

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Welkom door de voorzitter

2. Mededelingen van het bestuur 

3. Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 13 mei 2017 (zie bijlage) 

4. Jaarverslag van de Watersportvereniging 2017 

5. Jaarverslag van de Stichting De Vaete 2017 (Evert Schaap geeft verslag van de Vaete, los van de WVS) 

6. Verslag van de kascontrolecommissie

7. Vaststellen van de jaarrekening 2017 van de Watersportvereniging (zie bijlage)

8. Vaststellen van de begroting 2018 van de Watersportvereniging (zie bijlage)

9. Benoeming bestuursleden (zie toelichting)

10. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

11. Décharge commissie van goede diensten

12. Mededelingen voor het seizoen 2017 van: 

- Jongerencommissie- Wedstrijdcommissie- Clubhuiscommissie- Evenementencommissie 

13. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

14. Sluiting 

T.a.v. agendapunt 9: Aftredend en niet herkiesbaar is de heer J. Uijterlinden, voorzitter.Deze vacature zal voorlopig worden waargenomen door de heer S. van der Plas. Mevrouw A. de Graaf-van Sluijters zal tijdelijk de vacature van secretaris waarnemen.