• Jachthaven Scharendijke

Nieuws

Aangemaakt op 08-12-2017 11:24

Extra Webcams Hoewel het nooit volledig mogelijk is proberen wij de veiligheid op de haven zo optimaal mogelijk te maken en diefstal en vernielingen zo veel mogelijk te voorkomen. Zoals u weet zijn er dit jaar 9 preventieve webcamera’s op de haven geïnstalleerd. Wij hebben onlangs nog twee camera’s geïnstalleerd waardoor u via internet kunt zien wat de situatie op de haven is. Deze twee extra camera’s geven vanaf het havenkantoor zicht op “de oude haven” en zicht in de richting van Westenwind. Bij voldoende financiële middelen willen wij ook nog een derde extra camera installeren vanaf Westenwind. Aangezien deze functionaliteit slechts voor leden/ligplaatshouders is voorzien dient u daartoe op de Jachthaven Scharendijke website in te loggen.

AED (Automatische Externe Hart Defibrillator) kasten

Binnen in het havenkantoor en bij Westenwind was AED-apparatuur aanwezig met als nadeel dat wanneer het havenkantoor en/of Westenwind gesloten is en er zich een noodsituatie voordoet de AED’s niet bereikbaar zijn. Er is besloten om twee speciale AED kasten aan te schaffen waarvan er één aan de buitenzijde van het havenkantoor en één aan de buitenzijde bij de ingangsdeur van Westenwind zijn opgehangen. Beide kasten zijn aangemeld bij het nationaal netwerk. Dit houdt in dat zodra 112 wordt gebeld wanneer zich een hartprobleem voordoet waarbij een AED gewenst is, het landelijk netwerk gealarmeerd wordt. Meerdere geregistreerde en opgeleide personen worden opgeroepen direct naar de plaats te gaan waar het slachtoffer zich bevindt. Andere opgeleiden worden opgeroepen de zo dicht mogelijk aanwezige AED op te halen en naar de plek van het slachtoffer te brengen. In het dorp Scharendijke zelf zijn 5 AED’s geïnstalleerd en zijn 55 mensen bevoegd om de AED te bedienen. Mede door het altijd kunnen bereiken van twee AED’s hopen wij dat indien nodig snel hulp verleend kan worden.PS: Behalve havenmeester Jaap en SJS secretaris Dick is ons niet bekend welke andere opgeleide ligplaathouders er zijn. Zou u s.v.p. havenmeester Jaap willen laten weten indien u AED bedieningsbevoegd bent.

Herindeling steigers

De vraag naar kleine boxen neemt af terwijl er een flinke wachtlijst is voor ligplaatsen van 10 tot 12 meter. De verminderde vraag naar kleine boxen heeft ertoe geleid dat een flink aantal plekken op de A en B-steiger niet meer bezet zijn. Twee jaar geleden zijn de 6 meter boxen aan één zijde van de A-steiger al weggehaald om plaats te maken voor passanten. Nu wordt de andere kant van deze steiger opnieuw ingericht, dwz dat in de komende weken een aantal steigers heringedeeld of verlengd wordt. Hierdoor ontstaan er 4 tot 5 ligplaatsen voor boten van 10 tot 11 meter. Tevens wordt de steiger direct naast het havenkantoor verlengd zodat hier extra ruimte komt voor passanten en wordt de steiger aan de overzijde van het havenkantoor verlengd waardoor er een extra plaats komt voor een boot van 12 meter. Evenwel blijven er momenteel nog enige ligplaatsen met geen of zeer korte wachtlijst beschikbaar voor een bootlengte tot 9 meter.

Ligplaatsovereenkomst

Buiten de mondelinge overeenkomst tussen de ligplaatshouder en de havenmeester (waarin is toegezegd dat de ligplaatshouder zijn ligplaats kan innemen na betaling van het liggeld en de verplichting om lid te worden van de watersportvereniging WVS) is er op dit moment geen formele overeenkomst tussen de ligplaatshouder en de jachthaven (SJS). Om de rechten van beiden beter te beschermen is er een huurovereenkomst “Ligplaats SJS Scharendijke” gemaakt. Deze huurovereenkomst wordt met de liggeld rekening 2018 aan alle ligplaatshouders verstuurd. Wij verzoeken u vriendelijk om deze volledig ingevuld en liefst per mail zo spoedig mogelijk te retourneren aan de havenmeester. BTW op liggelden blijft

Het SJS bestuur heeft opnieuw onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om niet BTW-plichtig te kunnen zijn. Dit zou namelijk een voordeel voor de ligplaatshouders opleveren, ondanks de consequentie dat er dan vanzelfsprekend ook geen BTW meer op uitgaven verrekend kan worden. Wij hebben hiertoe gezamenlijk met het WVS bestuur overleg gehad met zowel de fiscale jurist van het Watersport Verbond KNWV als de Gemeente Schouwen-Duiveland. Helaas is de conclusie dat het opheffen van de BTW-plicht voor ons niet mogelijk is.

Financieel Verslag

Zoals bekend troffen wij als nieuw SJS bestuur een situatie aan waarin gedurende 2013 en 2014 onverantwoord veel geld was uitgegeven, in 2015 en 2016 een operationeel verlies van resp. 103.000 en 116.000 euro was geleden, en de kaspositie eind 2016 een negatief saldo van 242.000 euro vertoonde. Bij ons aantreden presenteerden wij een plan met een te verwachten (klein) positief operationeel resultaat voor 2017 en wij zijn verheugd te kunnen melden dat wij daarin geslaagd zijn, ondanks een volstrekt onverwachte nog in 2017 te betalen 25.000 euro betreffende de reeds in 2014 uitgevoerde nieuw geïnstalleerde havenverlichting.

Onze uitdaging voor de komende jaren is om wat financieel vlees op de huidige kale botten te krijgen. Ondanks een aflossingsverplichting aan Rabo hypotheken van 38.000 p.a. vanaf 2018 (tot 2018 waren die aflossingsvrij) verwachten wij dit in een aantal jaren te kunnen bereiken, waarbij de liggeldverhoging voor 2018 tot 4,5% beperkt blijft.

Verzending factuur ligplaats 2018

Op verzoek van een aantal ligplaatshouders wordt de factuur voor het liggeld 2018 reeds rond 15 december 2017 aan u verstuurd. Ook indien dat u geen fiscaal voordeel biedt stellen wij het natuurlijk op prijs als u de factuur voor 31 december betaalt, doch in ieder geval voor 31 januari 2018.

Opzeggen ligplaats

Bij een ligplaats opzegging zijn er regelmatig discussies tussen leden/ligplaatshouders met de havenmeesters en/of het bestuur van WVS of SJS. Zoals in het Havenreglement is bepaald dient een ligplaats opzegging voor 1 december van het lopende ligplaatsjaar te gebeuren. Voor de ligplaats van 2018 is dit dus voor 1 december 2017. De reden hiervoor is dat gedurende december de indeling van de jachthaven voor het komende jaar wordt gemaakt.

Adverteerders

De gezamenlijke website van de WVS en SJS is sinds het midden van 2017 in de lucht en actueel. Voor 2018 zal een actief beleid gevoerd worden om zo veel mogelijk adverteerders de mogelijkheid te geven om op onze site te adverteren. Zeer opvallend is dat de website behalve door leden door vele voor ons onbekende mensen wordt bezocht. Wij kunnen ons voorstellen dat het ook voor leden/ligplaatshouders interessant is om hun bedrijven op onze website te presenteren. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Voor slechts 350 of 150 euro per jaar kunt u uw commerciële berichten plaatsen. Indien u interesse heeft kan de havenmeester u graag nader inlichten. Een mailtje naar secretaris@havenscharendijke.nl van de secretaris van de SJS kan natuurlijk ook.

Jeugdtarief jongeren

In navolging van WVS wil SJS het voor jongeren tot 25 jaar financieel beter mogelijk maken om met eigen boot een ligplaats in te nemen in de haven. Wij doen dit door de liggelden met 50% te verlagen ten opzichte van de geldende tarieven. Ook is er een gedeeltelijke betaling van het inschrijfgeld geregeld. Natuurlijk is deze regeling aan bepaalde voorwaarden verbonden zoals leeftijd, maximale lengte en breedte (7,5 x 2,50 meter) van de boot ed. Er is een beperkt aantal beschikbare ligplaatsen voor jongeren beschikbaar. Uitgebreide informatie over het jeugdtarief jongeren is te vinden op de website of verkrijgbaar bij de havenmeester.